معادل سازی

معادل سازی کاردانی،کارشناسی،کارشناسی ارشد

/ 1 نظر / 67 بازدید
علی

لغو مجوز فعالیت شرکت دانشگاهی پژوهشگران و نوآوران نظر به اینکه دانشگاه تهران نسبت به لغو مجوز فعالیت شرکت دانشگاهی پژوهشگران و نوآوران در دانشگاه اقدام نموده است، لذا فعالیت شرکت مذکور هیچ گونه وجاهت قانونی نداشته و مدارک صادره از سوی شرکت دانشگاهی پژوهشگران و نوآوران مورد تایید دانشگاه تهران نیست. دوشنبه 21 مرداد 1392 10:45